۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر

کارشناسی

عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت
ریاضی عمومی 1  پایه-نظری
 ریاضی عمومی 2 پایه-نظری
 فیزیک 1  پایه-نظری
 فیزیک 2 پایه-نظری 
احتمال مهندسی   پایه-نظری
 محاسبات عددی پایه-نظری 
 معادلات دیفرانسیل  پایه-نظری
 برنامه نویسی کامپیوتر پایه-نظری
 کارگاه عمومی  پایه-عملی
 از فیزیک 1 پایه-عملی 
 از فیزیک 2  پایه-عملی
اقتصاد مهندسی  اصلی-نظری
 زبان تخصصی برق  اصلی-نظری
 نقشه کشی مهندسی  اصلی-عملی
کارگاه برق  اصلی-عملی
ریاضیات مهندسی   اصلی-نظری
 اشنایی با مهندسی برق  اصلی-نظری
 مدار های الکتریکی 1  اصلی-نظری
 مدار های الکتریکی 2  اصلی-نظری
 الکترومغناطیس اصلی-نظری
 سیگنال‌ها و سیستم‌ها  اصلی-نظری
 سیستم‌های کنترل خطی  اصلی-نظری
الکترونیک 1   اصلی-نظری
الکترونیک 2 اصلی-نظری
 ماشین‌های الکتریکی1 اصلی-نظری 
 ماشین‌های الکتریکی2 اصلی-نظری 
 اصول سیستم‌های مخابراتی اصلی-نظری 
 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1 اصلی-نظری 
 سیستم های دیجیتال1 اصلی-نظری 
 سیستم‌های دیجیتال2 اصلی-نظری
 از مدارهای الکتریکی و اندازه گیری  اصلی-عملی
 از ماشین‌های الکتریکی1  اصلی-عملی
 از الکترونیک  اصلی-عملی
 از سیستم‌های کنترل خطی اصلی-عملی 
 از سیستم های دیجیتال1 اصلی-عملی
 از سیستم های دیجیتال2  اصلی-عملی
 پروژه کارشناسی  اصلی-عملی
 کاراموزی  اصلی-عملی
 مدارهای مخابراتی  تخصصی الزامی-نظری
 الکترونیک3  تخصصی الزامی-نظری
 طراحی سیستم‌های ریزپردازنده تخصصی الزامی-نظری 
 مدارهای پالس و دیجیتال تخصصی الزامی-نظری 
 فیزیک الکترونیک تخصصی الزامی-نظری 
 از الکترونیک3  تخصصی الزامی-عملی
 از مدارهای پالس و دیجیتال  تخصصی الزامی-عملی
 از مدارهای مخابراتی  تخصصی الزامی-عملی
 از الکترونیک صنعتی  تخصصی الزامی-عملی
 فیلتر و سنتز مدار تخصصی اختیاری-نظری 
 شبکه‌های مخابراتی تخصصی اختیاری-نظری 
 مدارهای مجتمع CMOS تخصصی اختیاری-نظری 
 طراحی سیستم‌های دیجیتال تخصصی اختیاری-نظری 
فیزیک مدرن  تخصصی اختیاری-نظری 
 ماشین‌های الکتریکی3 تخصصی الزامی-نظری 
 الکترونیک صنعتی  تخصصی الزامی-نظری
 تاسیسات الکتریکی  تخصصی الزامی-نظری
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی2  تخصصی الزامی-نظری 
 حفاظت و رله  تخصصی الزامی-نظری
 از ماشین‌های الکتریکی2  تخصصی الزامی-عملی
 از تحلیل سیستم‌های قدرت تخصصی الزامی-عملی 
 از عایق‌ها و فشار قوی  تخصصی الزامی-عملی
 از حفاظت و رله  تخصصی الزامی-عملی
 از کنترل صنعتی  تخصصی الزامی-عملی
 عایق‌ها و فشار قوی تخصصی اختیاری-نظری 
ماشین‌های الکتریکی مخصوص   تخصصی اختیاری-نظری
 تولید انرژی الکتریکی تخصصی اختیاری-نظری 
 طرح خطوط هوایی انتقال و پروژه  تخصصی اختیاری-نظری
طرح پست‌های فشار قوی و پروژه  تخصصی اختیاری-نظری
 مبانی تحقیق در عملیات تخصصی اختیاری-نظری 
 سیستم‌های کنترل مدرن تخصصی الزامی-نظری 
 ابزار دقیق تخصصی الزامی-نظری 
 جبر خطی  تخصصی الزامی-نظری
 کنترل صنعتی تخصصی الزامی-نظری 
 سیستم‌های کنترل دیجیتال  تخصصی الزامی-نظری
 از سیستم‌های کنترل دیجیتال  تخصصی الزامی-عملی
 از کنترل صنعتی  تخصصی الزامی-عملی
 از پردازش سیگنال‌های دیجیتال تخصصی الزامی-عملی 
 از ابزار دقیق  تخصصی الزامی-عملی
 سیستم‌های کنترل غیرخطی تخصصی اختیاری-نظری 
 مبانی مکاترونیک  تخصصی اختیاری-نظری
 اتوماسیون صنعتی  تخصصی اختیاری-نظری
 ریزموج و انتن تخصصی الزامی-نظری 
میدان‌ها و امواج   تخصصی الزامی-نظری
مخابرات دیجیتال  تخصصی الزامی-نظری
 پردازش سیگنال‌های دیجیتال  تخصصی الزامی-نظری
از مخابرات دیجیتال تخصصی الزامی-عملی
 از ریزموج و انتن تخصصی الزامی-عملی
 فیلتر و سنتز مدار تخصصی اختیاری-نظری 
 سیستم‌های مخابرات نوری تخصصی اختیاری-نظری 
 مخابرات بی‌سیم  تخصصی اختیاری-نظری
 برنامه سازی پیشرفته تخصصی اختیاری-نظری

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/15
تعداد بازدید:
498
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.