۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری مهندسی صنایع
ارسال شده در تاریخ 1398/03/08
ساعت 09:32
 
 
عطف به نامه شماره 361/1/5/98د مورخ 05/03/98 تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص معرفی شدگان مصاحبه دکتری مهندسی صنایع و نیز نامه شماره 353/1/5/98د مورخ 05/03/98 در خصوص برنامه زمانبندی مصاحبه و تخصیص روز دوشنبه مورخ 20/03/98 به این گروه، برنامه زمانبندی گروه مهندسی صنایع به شرح زیر اعلام می-گردد:
1- دانشجویان سهمیه روزانه از حرف الف تا ک (به تعداد 23 نفر) ساعت 8 تا 12 ، 20/03/98
2- سایر دانشجویان روزانه و سهمیه شبانه (به تعداد 22 نفر) ساعت 14 تا 18 همان روز


برنامه زمانی انجام مصاحبه از معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1398

کد

نام رشته

کد محل

نام رشته

گرایش

نام دانشگاه

نام شهر

دوره

ظرفیت

تاریخ مصاحبه

2234

ریاضی کاربردی

2954

ریاضی کاربردی

انالیزعددی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

20 و 21 خرداد

2234

ریاضی کاربردی

2996

ریاضی کاربردی

انالیزعددی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

1

20 و 21 خرداد

2125

علوم اجتماعی

1504

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

5

20 خرداد

2129

علوم قران وحدیث

1545

علوم قران وحدیث

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

6

20 خرداد

2129

علوم قران وحدیث

1561

علوم قران وحدیث

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

3

20 خرداد

2141

فلسفه تعلیم وتربیت

1699

فلسفه تعلیم وتربیت

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

20 خرداد

2142

برنامه ریزی درسی

1718

برنامه ریزی درسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

20 خرداد

2142

برنامه ریزی درسی

1731

برنامه ریزی درسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

1

20 خرداد

2144

روان شناسی تربیتی

1769

روان شناسی تربیتی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

20 خرداد

2144

روان شناسی تربیتی

1781

روان شناسی تربیتی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

2

20 خرداد

2148

مشاوره

1823

مشاوره

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

20 خرداد

2162

مدیریت بازرگانی وراهبردی

2067

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

20 خرداد

2162

مدیریت بازرگانی وراهبردی

2079

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

2

20 خرداد

2171

مالی

5521

مالی

بانکداری

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

20 خرداد

2229

میکروبیولوژی

2746

میکروبیولوژی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

20 خرداد

2231

زیست فناوری میکروبی

2760

زیست فناوری میکروبی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

20 خرداد

2350

مهندسی صنایع

4155

مهندسی صنایع

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

20 خرداد

2350

مهندسی صنایع

4173

مهندسی صنایع

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

2

20 خرداد

2504

پژوهش هنر

5499

تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنراسلامی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

20 خرداد

2805

اموزش زبان انگلیسی

5436

اموزش زبان انگلیسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

20 خرداد

2808

زبان شناسی

5479

زبان شناسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

5

20 خرداد

2808

زبان شناسی

5487

زبان شناسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

2

20 خرداد

2101

زبان وادبیات فارسی

1003

زبان وادبیات فارسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

20 و 21 خرداد

2101

زبان وادبیات فارسی

1040

زبان وادبیات فارسی

ادبیات عرفانی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

20 و 21 خرداد

2101

زبان وادبیات فارسی

1056

زبان وادبیات فارسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

2

20 و 21 خرداد

2110

زبان وادبیات عرب

1172

زبان وادبیات عرب

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

20 و 21 خرداد

2110

زبان وادبیات عرب

1194

زبان وادبیات عرب

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

1

20 و 21 خرداد

2112

علوم اقتصادی

1212

علوم اقتصادی

اقتصادسنجی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

20 و 21 خرداد

2112

علوم اقتصادی

1219

علوم اقتصادی

اقتصادپولی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

1

20 و 21 خرداد

2112

علوم اقتصادی

1244

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

20 و 21 خرداد

2212

شیمی -شیمی الی

2478

شیمی

شیمی الی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

1

21 خرداد

2121

تاریخ -تاریخ اسلام

1443

تاریخ

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

21 خرداد

2121

تاریخ -تاریخ اسلام

1448

تاریخ

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

2

21 خرداد

2122

تاریخ -تاریخ ایران بعدازاسلام

1459

تاریخ

تاریخ ایران بعدازاسلام

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

7

21 خرداد

2122

تاریخ -تاریخ ایران بعدازاسلام

1477

تاریخ

تاریخ ایران بعدازاسلام

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

4

21 خرداد

2150

روان شناسی

1841

روان شناسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

6

21 خرداد

2150

روان شناسی

1865

روان شناسی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

نوبت دوم

1

21 خرداد

2212

شیمی -شیمی الی

2438

شیمی

شیمی الی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

21 خرداد

2213

شیمی -شیمی تجزیه

2512

شیمی

شیمی تجزیه

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

3

21 خرداد

2214

شیمی -شیمی معدنی

2579

شیمی

شیمی معدنی

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

1

21 خرداد

2238

فیزیک

3101

فیزیک

فیزیک ماده چگال

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

21 خرداد

2238

فیزیک

3142

فیزیک

نجوم واخترفیزیک

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

1

21 خرداد

2173

حسابداری

2226

حسابداری

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

4

22 خرداد

2173

حسابداری

2245

حسابداری

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

پردیس خودگردان

2

22 خرداد

2220

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی

2659

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی

-

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

تهران

روزانه

2

22 خرداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:1382
تصاویر مرتبط:


  برچسب ها
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن:
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  گروه صنایع
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
  تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
   engineering[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.