۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۶ آذر

انجمن های علمی دانشجویی

باسمه تعالی

انجمن‏ های علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)


مقدمه:
انجمن های علمی دانشجویی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان درتحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل میشوند و به فعالیت میپردازند.

انجمن های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است که در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی میتواند تشکیل گردد. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند میتوانند
طبق ضوابط اقدام نمایند.
انجمن‏های علمی دانشجویی دانشگاه الزهراس در پاییز 1376 با حمایت معاونت دانشجویی‏ـ فرهنگی تشکیل و شروع به کارنمودند. درمهر ماه سال 1378 به دلیل افزایش تعداد انجمن‏های علمی و گستردگی فعالیت آنان، واحد مستقلی تحت عنوان امور انجمن‏های علمی دانشجویی در اداره کل فرهنگی با هدف حمایت و ساماندهی به فعالیت انجمن‏های علمی تشکیل گردید.
در حال حاضر دانشجویان علاقمند ازطریق انتخابات و تشکیل مجمع عمومی و با نظارت معاونت فرهنگی‏ـاجتماعی از میان اعضاء با کسب اکثریت نسبی به عنوان شورای مدیریت انتخاب و بر اساس شرح وظائف مندرج در دستور‎العمل اجرایی فعالیت علمی خود را آغاز می‎نمایند. که فعالیتهای علمی عبارتند از:

1- مناظره و نقد علمی
2- هماندیشی و نشستهای تخصصی
3- مطالعات و پژوهشهای علمی
4- نشر و ترویج یافته های علمی
5- فعالیتهای کمک آموزشی
- برخی از مصادیق و عرصه های فعالیت انجمن های علمی عبارتند از:
1- برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی
2- برگزاری و همکاری در اجرای جشنوارهها، کنفرانسها و مسابقات علمی )داخلی و خارجی(
3- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرمافزارهای رایانهای و فیلمهای علمی آموزشی
4- برنامهریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
5- اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن
6- حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیتهای علمی، فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان

هدف از تشکیل انجمن های علمی دانشجویی عبارتند از:
1- ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه
2- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها
3- حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش
4- تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعه
5- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی


در حال حاضر 57 انجمن‏ علمی‏ دانشجویی در رشته‎های مختلف تحصیلی تحت نظارت و حمایت معاونت فرهنگی‏ و ‏اجتماعی فعالیت می‏ نمایند.

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/23
تعداد بازدید:
14043
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.