۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
آخرین مهلت دفاع نیمسال 981
 
 
 
 
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری 21/11/98 می باشد.
با توجه به اینکه 20 روز قبل از تاریخ دفاع می بایست جهت ارسال مدارک مربوط به درخواست مجوز دفاع اقدام نمایید و از آنجائیکه از نیمسال جاری فرآیند دفاع سیستمی شده است و حداقل 5 روز از کل مدت 20 روزی که تعیین شده است صرف ارسال درخواست به کارشناس و متعاقب آن استاد راهنما، مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده خواهد شد،هرچه سریعتر جهت هماهنگی با استاد راهنما و مشاور جهت تعیین تاریخ دفاع و نیز با مدیر گروه جهت تصویب در جلسه گروه آموزشی اقدام نمائید تا بتوانید به موقع درخواست خود را در سیستم گلستان برای کارشناس مربوطه ارسال نمایید.همچنین توجه نمایید که هیچ درخواستی پس از 30/10/98 مورد قبول قرار نخواهد گرفت و از طرف کارشناسان نیز تائید نخواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/09/19
تعداد بازدید:
68
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.