نظرسنجی1- اطلاع رسانی3- مدت ثبت نام4- مکان برگزاری 5- زمان برگزاری6- طول مدت برگزاری 7- برنامه ریزی، نظم و مدیریت8- محتوای برنامه ها9- ارتباط مطالب ارائه شده با نام اردو10- کیفیت پذیرایی11- کیفیت بهداشت12- کیفیت وسایل نقلیه13- نحوه برخورد مسئولین اجرایی 14- رضایت‌مندی شما در کل جهت بهتر شدن اردو ، هر گونه پیشنهاد یا انتقاد سازنده را مرقوم فرمایید. مفیدترین بخش اردو را ذکر نمائید.بهترین خاطرات خود را از اردو بیان کنید.2- زمان ثبت نام
نام اردومقطع تحصیلیرشته تحصیلیشماره تماس در صورت تمایل***
نظرسنجی اردو