۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
تبریک ارتقاء رتبه

تبریک

1400/06/19
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
آزمایشگاه عمران
1396/10/24
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.